زنجیره تأمیــن کالا بــرای کســب وکارهای اینترنتی

گفت وگو با سعید ناسوتی، مدیرعامل شرکت پیشرو پست؛ او می گوید قیمت غیرواقعی پست، کار را برای کسب وکارهای خصوصی در این بخش دشوار کرده است صنعت لجســتیک نه تنهــا در ایران، بلکــه در تمام دنیا با توجه به رشد کســب وکار های آنلاین و اینستاگرامی، امکان بالایی برای رشــد دارد. از زمانی که […]