عمانی‌ها در ایران مرکز لجستیک راه‌اندازی می‌کنند

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه نهمین نمایشگاه بین‌المللی ریلی با اشاره به اینکه طی چند ماه اخیر سفرهای متعددی به کشورهای مختلف داشته‌ایم، اظهار کرد: در این زمینه با کشورهای ارمنستان، عراق، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان توافقات خوبی داشته‌ایم. در این راستا دیروز نیز در سفر به عمان یک توافق خوب در […]

زنجیره تأمیــن کالا بــرای کســب وکارهای اینترنتی

گفت وگو با سعید ناسوتی، مدیرعامل شرکت پیشرو پست؛ او می گوید قیمت غیرواقعی پست، کار را برای کسب وکارهای خصوصی در این بخش دشوار کرده است صنعت لجســتیک نه تنهــا در ایران، بلکــه در تمام دنیا با توجه به رشد کســب وکار های آنلاین و اینستاگرامی، امکان بالایی برای رشــد دارد. از زمانی که […]

3 سرمایه گذاری آمازون ، حمل و نقل بین شهری

آیــا صنعت لجســتیک، بــرای شرکت های حمل و نقل بین شهری، صنعتی پربازده محسوب میشود؟ معمــولا حمل و نقل بین شهری درون شــهری زیــان ده هســتند، چــون فروشــگاه های اینترنتــی و اینســتاگرامی و آنلاین شــاپ ها می خواهند با قیمت پایینتر بســته را به دســت مشــتری برســانند و حاضر نیســتند قیمت را افزایش دهند و […]