3 سرمایه گذاری آمازون ، حمل و نقل بین شهری

آیــا صنعت لجســتیک، بــرای شرکت های حمل و نقل بین شهری، صنعتی پربازده محسوب میشود؟ معمــولا حمل و نقل بین…

3 سرمایه گذاری آمازون ، حمل و نقل بین شهری

آیــا صنعت لجســتیک، بــرای شرکت های حمل و نقل بین شهری، صنعتی پربازده محسوب میشود؟

معمــولا حمل و نقل بین شهری درون شــهری زیــان ده هســتند، چــون فروشــگاه های اینترنتــی و اینســتاگرامی و آنلاین شــاپ ها می خواهند با قیمت پایینتر بســته را به دســت مشــتری برســانند و حاضر نیســتند قیمت را افزایش دهند و حمل و نقل بین شهری نیــز ناچارند نرخ را بــه اندازهای که مشــتری قبول کند، کاهش دهند و با هر قیمت که آنها بخواهند

 

تالشهای غول آمریکایی برای دستیابی به کربن صفر ادامه دارد…

آمازون لجستیک یک تجارت تریلیون دلاری خواهد بود

 

سرمایه گذاری آمازون برای لجستیک بهینه

شــرکت آمــازون بــا اســتفاده از فنــاوری Power Resilient این پتانسیل را دارد که ناوگان دلیوری خودروهای برقی خود را در سالهای پیش رو گســترش دهد. صنــدوق پیمان آب وهــوا اولین دور از ســرمایه گذاریهای خــود را بــه ایــن فنــاوری اختصاص داده و آن را گامی به سوی هدف آمازون در استقرار 100 هزار وسیله نقلیه الکتریکی تا سال 2030 میداند.

با اســتفاده از این فنــاوری، آمازون اطمینان حاصــل می کند که خودروهــا می توانند از شارژ الکتریکی بهرهمند شده و برای پشتیبانی و تحویل بسته های پستی به سرعت شارژ شوند. این فناوری باعث میشود زیرساخت شارژ سریع خودروهــای الکتریکی بــا یک دهــم انــدازه و زمان نصب فناوری شارژ خودروهای الکتریکی سنتی فراهــم شــده و نــاوگان قــادر به شــارژ همزمــان 24 خودرو بدون نیاز به ارتقای شبکه توزیع گران قیمت باشد.

 

هزینه باربری بین شهری – شرکت حمل و نقل داخلی

گفت وگو با سعید ناسوتی، مدیرعامل شرکت پیشرو پست؛ او می گوید قیمت غیرواقعی پست، کار را برای کسب وکارهای خصوصی در این بخش دشوار کرده است

 

حمل و نقل بین شهری | پیشروپست
صنعت لجســتیک، بــرای حمل و نقل بین شهری

ارسال بسته های آمازون با سوخت سبز در شرکت حمل و نقل و باربری

دسته جدیدی از سوخت ها این پتانسیل را دارنــد کــه تالش هــای آمــازون را بــرای ارســال به شبکه جدید حمل ونقل ارسال بسته های پستی تسهیل کنند. ســوخت های الکتریکی جایگزین مناسبی برای ســوخت های فسیلی مرسوم نظیر دیــزل و ســوخت جــت هســتند.

این ســوخت ها دارای کربــن بســیار کمــی هســتند (کربــن صفــر خالص) که می تواند در حمل ونقل هوایی، دریایی و ناوگان کامیون های سنگین استفاده شود. فناوری اینفینیوم از انرژی تجدیدپذیر برای تولید هیدروژن ســبز اســتفاده می کند.

با ایــن تغییرات، شــاهد کاهــش 300 هــزار تنــی دی اکســید کربــن در جــو خواهیم بود که به تنهایی معادل کاشت حدود پنج میلیون نهال درخت است که به طور میانگین رشد هر کدام حدود ده سال به طول می انجامد.
با اضافه شــدن ایــن شرکت های حمل و نقل، صنــدوق جهانی آب وهوا در 11 کســب وکار مختلف سرمایه گذاری کرده است که همه محصوالت و خدمات، پیشگام برای تســهیل جهان در گذار به اقتصــاد کم کربن هســتند.

صنــدوق پیمــان آب وهــوا بــا دو میلیارد دلار ســرمایه شــرکت آمــازون در ســال 2020 بــه منظور ســرمایه گذاری روی محصــوالت، خدمات و فناوری هایی که به حفاظت از زمین می پردازند، کار خود را شروع کرد. این برنامه روی شرکت هایی سرمایه گذاری میکند که محصوالت و راه حلهای آنها اقتصاد کم کربن را تسهیل می کند

 

طراحی و تولید جعبه هایی متناســب با سفارش

استـــــفاده آمازون از فنــــــــاوری تولیــــــــد Machinery CMC باعــث شــده ایــن شــرکت از جعبه هایی متناســب با ابعاد بســته ســفارش داده شده استفاده کند. پیشبینی آمازون تا پایان سال 2022 این اســت که این فناوری بتواند حجم هر جعبــه را به طور متوســط تــا 24 درصد کاهش دهد.

بــه همیــن ترتیــب پیشبینی می شــود این فناوری تا پایــان این ســال، اســتفاده از حدود یک میلیارد محافظ بادی پالستیکی را کاهش دهد. بــا ایــن فنــاوری، امــکان طراحــی و تولیــد بسته بندی هایی با اندازه های دقیق به وجود میآید کــه نیــاز بــه بســته بندی های پالســتیکی یکبــار مصرف را از بین میبرد و در عین حال از بســته ها هنگام حمل ونقل محافظت می کند.

 

پیشرو پست ، شرکت حمل و نقل کالای تهران

تمامی کلاهای مجاز طبق قوانین جمهوری اسلامی، بجز کالاهای گران قیمت،شکسنی و مایعات قابل حمل و در صورت حمل چنین کالاهایی مسئولیت ریزش یا شکستن مرسولات به عهده فرستنده میباشد

با مراجعه به سایت پیشرو و وارد کردن کد رهگیری مرسوله در قسمت (( رهگیری مرسوله )) و یا از طریق تماس با قسمت پشتیبانی مشتریان 43482000 رهگیری مرسوله انجام می شود.

مطالب مرتبط با پست تهران وبلاگ
بررسی ویژگی‌های شرکت پست تهران

بررسی ویژگی‌های شرکت پست تهران

بسیاری از اداره‌ها و شرکت‌ها جهت ارسال نامه‌های اداری و بسته‌های پستی خود به دنبال عقد قرارداد با شرکت‌های پستی...

23-03-09
ویژگی‌ها و مزایا و معایب پست اکسپرس

ویژگی‌ها و مزایا و معایب پست اکسپرس

مقدمه یکی از خدمات ارائه شده توسط شرکت پست و دیگر شرکت‌هایی که خدمات لجستیک ارائه می‌دهند، پست اکسپرس است....

23-03-09
بررسی مهم‌ترین خدمات اداره پست تهران

بررسی مهم‌ترین خدمات اداره پست تهران

اداره پست تهران از با سابقه‌ترین اداره‌های پستی در استان تهران و همچنین در سطح کشور است. امروزه همگام با...

23-02-26
ویژگی‌ها و مزایا و معایب پست اکسپرس

ویژگی‌ها و مزایا و معایب پست اکسپرس

مقدمه یکی از خدمات ارائه شده توسط شرکت پست و دیگر شرکت‌هایی که خدمات لجستیک ارائه می‌دهند، پست اکسپرس است....

23-02-10
آشنایی بیشتر با عملکرد پست پیشتاز

آشنایی بیشتر با عملکرد پست پیشتاز

شرکت ملی پست ایران خدمات بسیار مختلفی ارائه می‌دهد. سرویس‌های این شرکت شامل ارسال مرسوله به صورت پست پیشتاز، سفارشی،...

23-02-03
روش‌های مختلف رهگیری پست ایران

روش‌های مختلف رهگیری پست ایران

رهگیری پست ایران یکی از خدمات ویژه‌ای است که شرکت پست جمهوری اسلامی ایران برای دسترسی راحت مشتریان به وضعیت...

23-01-15
روش‌های ارسال بسته‌های پستی با کمترین هزینه

روش‌های ارسال بسته‌های پستی با کمترین هزینه

پست ارزان قیمت یکی از اموری است که روزانه می‌تواند توسط هزاران نفر انجام گیرد. ارسال بار ارزان، مهم‌ترین خواسته ارسال...

23-01-08
درباره اداره پست تهران بیشتر بدانید

درباره اداره پست تهران بیشتر بدانید

قطعا همه ما برای یک بار هم که شده پست پستی از اداره پست تهران دریافت یا ارسال کرده‌ایم. اگر...

22-12-29