زنجیره تأمیــن کالا بــرای کســب وکارهای اینترنتی

گفت وگو با سعید ناسوتی، مدیرعامل شرکت پیشرو پست؛ او می گوید قیمت غیرواقعی پست، کار را برای کسب وکارهای…

زنجیره تأمیــن کالا بــرای کســب وکارهای اینترنتی

گفت وگو با سعید ناسوتی، مدیرعامل شرکت پیشرو پست؛ او می گوید قیمت غیرواقعی پست، کار را برای کسب وکارهای خصوصی در این بخش دشوار کرده است

صنعت لجســتیک نه تنهــا در ایران، بلکــه در تمام دنیا با توجه به رشد کســب وکار های آنلاین و اینستاگرامی، امکان بالایی برای رشــد دارد. از زمانی که یک ســفارش ثبت میشــود تا هنگامی که آن کالا بخواهد به مشتری تحویل داده شــود، زنجیره تأمین قادر اســت یک خرید را کامــل کنــد. اما آنچــه ایــن زنجیــره را کمی حســاس و شکننده کرده، حاکمیت شرایط سنتی در کسب وکاری مدرن است که گویی با ادبیات یکدیگر چندان آشنایی ندارند و همین تناقض و شرایط دیگری که این صنعت با آن دست به گریبان است، باعث شده حال این صنعت چندان خوب نباشد. 

حمل و نقل
پیشرو پست تهران
پست تهران - لجستیک
کسب و کار اینترنتی
لجستیک تهران
زنجیره تأمیــن کالا

فعالیــت PPT و کاری که در زنجیره تأمیــن کالا بــرای کســب وکارهای اینترنتی انجام می دهد، چیست؟

برند پیشــرو پســت تهــران یــا به اختصــار PPT ،یک شــرکت حمل ونقــل درون شــهری متمرکــز روی شــهر تهران اســت کــه در ســال 1395 بــا همــکاری هلدینگ یارا در تهران راه اندازی شــده است و من دو سال بعد در کسوت مدیرعاملی به شرکت ملحق شدم. این شرکت در طول پنج ســال فعالیت خود هم اکنــون در جایگاهی قرار دارد که روزانه 130 فروشگاه اینترنتی و اینستاگرامی به صورت هــر روزه یــا چنــد روز در هفته بــا آن همکاری می کنند و تعامل دارند. 

این شــرکت خدمات خود را با ناوگانی حــدود 30 موتور و پنــج وانــت انجــام میدهــد و کار ارســال بســته ها را از ســه شــعبه یا ســه انبار به اقصــی نقاط شــهر تهــران بر عهــده دارد. وجود این ســه هــاب، مزیــت فوقالعادهای برای فروشــگاهها و کســب وکارهای اینترنتی محســوب میشود؛ زیرا رانندگانی که با ما همکاری دارند، اجناس را از انبــار نزدیکتر تحویــل میگیرند و همیــن امکانات باعث شده آنها زودتر به مقصد موردنظر برسند و کمتر در ترافیک بمانند و سوخت کمتری نیز مصرف کنند.
موقعی کــه بســته بــه انبار پیشــرو پســت تحویــل داده میشــود، بــرای مشــتری پیامــک ارســال میشــود کــه بســته شــما به پســت تحویل داده شــده و برای ارســال پیامــک می رود و بــازه حدودی زمــان تحویل آن مجددا بســته بــه مشــتری اطــاع داده میشــود. مــا همچنین مجوز پیشــخوان دولت داریم که بسته ها با پست برای شهرستانها ارسال میشود.
فروشگاه ها و پیج های اینستاگرامی مشتریان ما عموما یا شــرکتها هســتند که ســفارش های خــود را از طریق پنل ثبت کرده اند

مطالب مرتبط با پست تهران وبلاگ
بررسی ویژگی‌های شرکت پست تهران

بررسی ویژگی‌های شرکت پست تهران

بسیاری از اداره‌ها و شرکت‌ها جهت ارسال نامه‌های اداری و بسته‌های پستی خود به دنبال عقد قرارداد با شرکت‌های پستی...

23-03-09
ویژگی‌ها و مزایا و معایب پست اکسپرس

ویژگی‌ها و مزایا و معایب پست اکسپرس

مقدمه یکی از خدمات ارائه شده توسط شرکت پست و دیگر شرکت‌هایی که خدمات لجستیک ارائه می‌دهند، پست اکسپرس است....

23-03-09
بررسی مهم‌ترین خدمات اداره پست تهران

بررسی مهم‌ترین خدمات اداره پست تهران

اداره پست تهران از با سابقه‌ترین اداره‌های پستی در استان تهران و همچنین در سطح کشور است. امروزه همگام با...

23-02-26
ویژگی‌ها و مزایا و معایب پست اکسپرس

ویژگی‌ها و مزایا و معایب پست اکسپرس

مقدمه یکی از خدمات ارائه شده توسط شرکت پست و دیگر شرکت‌هایی که خدمات لجستیک ارائه می‌دهند، پست اکسپرس است....

23-02-10
آشنایی بیشتر با عملکرد پست پیشتاز

آشنایی بیشتر با عملکرد پست پیشتاز

شرکت ملی پست ایران خدمات بسیار مختلفی ارائه می‌دهد. سرویس‌های این شرکت شامل ارسال مرسوله به صورت پست پیشتاز، سفارشی،...

23-02-03
روش‌های مختلف رهگیری پست ایران

روش‌های مختلف رهگیری پست ایران

رهگیری پست ایران یکی از خدمات ویژه‌ای است که شرکت پست جمهوری اسلامی ایران برای دسترسی راحت مشتریان به وضعیت...

23-01-15
روش‌های ارسال بسته‌های پستی با کمترین هزینه

روش‌های ارسال بسته‌های پستی با کمترین هزینه

پست ارزان قیمت یکی از اموری است که روزانه می‌تواند توسط هزاران نفر انجام گیرد. ارسال بار ارزان، مهم‌ترین خواسته ارسال...

23-01-08
درباره اداره پست تهران بیشتر بدانید

درباره اداره پست تهران بیشتر بدانید

قطعا همه ما برای یک بار هم که شده پست پستی از اداره پست تهران دریافت یا ارسال کرده‌ایم. اگر...

22-12-29